Lập hồ sơ dự thầu là một công tác quan trọng đối với nhà thầu. Yêu cầu chung là trong một thời gian ngắn phải bóc được chính xác tiên lượng công việc, tiên lượng vật tư, lập dự toán chào thầu, kế hoạch tiến độ, kế hoạch tổ chức thi công, các biểu đồ tập trung nhân lực, máy thi công đồng thời phải phân tích được các rủi ro liên quan đến dòng tiền, đến khả năng thay đổi giá vật liệu, nhân công, nhiên liệu… để quyết định một giá bỏ thầu hợp lý và thương thảo hợp đồng với chủ đầu tư. Trong điều kiện hiện nay không thể giải quyết bài toán phức tạp này nếu không sử dụng CNTT, thậm chí việc sử dụng các phần mềm lập dự toán và tiến độ riêng rẽ cũng chưa đủ.

     Bằng cách kết hợp các tính năng của một phần mềm dự toán chuyên nghiệp với các tính năng của một phần mềm lập kế hoạch tiến độ phần mềm dự toán SmartCE cung cấp cho các nhà thầu một công cụ hữu hiệu để không chỉ làm hồ sơ thầu một cách nhanh chóng, chính xác mà quan trọng hơn là phân tích các phương án chào thầu khác nhau, đánh giá sớm và dự kiến các biện pháp hạn chế rủi ro trước khi chào thầu. Có thể nói SmartCE chính là công cụ thiết yếu của các cán bộ làm công tác đấu thầu, thay cho hoặc ít nhất là bổ sung cho các phần mềm dự toán hiện hữu.

    SmartCE là một cấu thành trong hệ thống giải pháp ứng dụng CNTT cho nhà thầu xây dựng - SmartBuild Enterprise.