Đầy đủ hồ sơ trước khi nộp thầu là điều kiện tiên quyết để nhà thầu được tham gia đấu thầu. Phần mềm dự toán SmartCE trợ giúp bạn trong việc lập kế hoạch sử dùng tài liệu cho từng loại nhân lực, máy thi công trong tủ hồ sơ thông qua công cụ linh hoạt