Công cụ phân tích rủi ro tích hợp trong phần mềm dự toán SmartCE giúp bạn xác định ngay lập tức những phần công việc nào ảnh hưởng lớn và có tính quyết định tới giá công trình, lợi nhuận tăng giảm ra sao khi thị trường biến động giá nguyên vật liệu, điều chỉnh lương tối thiểu, thay đổi tỷ giá. Đó là cơ sở phân tích để bạn đưa ra những giải pháp giảm rủi ro.

  • Phân tích dòng tiền

SmartCE tích hợp biểu đồ dòng tiền và biểu đồ tài chính giúp lường trước rủi ro về tài chính thông qua mô tả chi tiết dòng tiền ra và dòng tiền vào của dự án theo biện pháp tổ chức thi công.

  • Phân tích nguồn lực

SmartCE cung cấp các tính năng để phân tích hồ sơ thầu được lập ra, chỉ rõ nguồn lực nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong công trình, trên cơ sở đó bạn có kế hoạch phân bổ cho thầu phụ và các nhà cung ứng nguồn lực