Bạn có thể sử dụng hồ sơ chào thầu để tra cứu các thông tin cần thiết về công việc, đơn vị thực hiện, nguồn lực cần thiết cho công việc… trong suốt vòng đời của dự án.

  • Xuất hồ sơ chào thầu

Phần mềm dự toán SmartCE cho phép bạn xuất hồ sơ dự toán, hồ sơ tiến độ, bố trí thầu phụ, địa điểm và các biểu đồ phân tích phục vụ công tác in ấn, báo cáo, thảo luận với cấp trên và nộp hồ sơ thầu.